PROJEKTY

Ať už se jedná o osobu soukromou, stavitele, firmu nebo město, každý komu jde o založení zahrady, parku, nebo o jiné zahradní úpravy, by se měl obrátit na povolaného odborníka. Stejně tak, jako nesvěříte projekt vašeho domu do rukou zedníka stavitele, ale do rukou architekta, měl by se tedy i plán vaši zahrady rodit z rukou odborníka zahradního projektanta, který má nejen zkušenosti z projekcí zahrad, ale dokonale ovládá rostlinný materiál a při navrhování se snaží o maximální využití odborných znalostí, zkušeností a řídí se vkusem a citem. Přání zákazníka jsou vždy na prvním místě, neboť on bude na vzniklém místě trávit nejvíce času.
Práce zahradního projektanta jako výtvarného umělce musí být výrazem jeho přesvědčení a jeho cítění. Majitel se pak stane vlastníkem zahrady, ze které má maximální užitek a poskytuje mu skutečný domov a zázemí.
Návrh zahrady tvoří hlavní základ všech dalších prací, proto přílišná šetrnost ze strany investora ve fázi projektování není vhodná a vrací se v podobě komplikací již v prvních letech po založení zahrady.

Projektování domu a zahrady by mělo probíhat současně. U nás bývá bohužel zvykem, že se projektant zahrady zavolá až poté, co je stavba domu téměř hotova. Osud celé zahrady však závisí od správného umístění stavby. Teprve když je o umístění stavby rozhodnuto, následuje fáze vypracování plánu budovy. Pokud tento postup není dodržen, zahradní projektant často neřeší celkový prostor, ale pouze dílčí části, které často nedokáží nahradit jednotnou koncepci prostoru.
Po ukončení definitivního projektu budovy se předají kopie stavebních plánů (půdorys, průčelí, pohledy) zahradnímu projektantovi, který na jejich základě ještě před započetím stavby vypracuje plán zahrady. Je to proto, že se na pozemku mohou vyskytnout práce, které se z úsporných důvodů mohou provádět s pracemi stavebními (např. jezírko, studna, modelace terénu, odtok vody, náspy, terasy). Výkopy ze základu stavby se upotřebí a rozdělí podle hodnoty půdy v zahradě. Tím odpadnou práce na odplevelování zarostlé hromady půdy, která je pak semeništěm nejrůznějších plevelů. Má-li být zahrada výrazem osobních kvalit jejího majitele, jeho spoluúčast při jejím zakládání je důležitou podmínkou. Spolupráce architekta se zahradním projektantem a majitelem bude rozhodovat, zda budoucí zahrada bude dílem cenným a krásným. K tomu je také zapotřebí, aby zahradní projektant byl informován o všech osobních zálibách a přáních majitele.
Doba nejvhodnější k projektování je listopad až leden, někdy i červen až srpen. Počítáme-li však s výškovým zaměřením (zahrada ve svahu), je lépe provést měření dříve než napadne sníh (podzim). Zimní doba je k projekci nejpříhodnější, neboť pro zahradnickou profesi nastává období klidu. Osazovacímu výkresu zahrady, tedy osazovacímu plánu, předchází studie neboli zahradně architektonické řešení.


POSTUP PŘI PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

»  První schůzka s majitelem zahrady je nezávazná a konzultace se neúčtuje. Na místě si stanovíme podmínky vzájemné spolupráce včetně ceny a termínů.
»   Na základě námi vytvořeného dotazníku zjistíme základní přání a požadavky majitele.
»   U řešeného pozemku provedeme polohopisné a výškopisné zaměření, pokud je majitel již nemá zpracované.
»  Kopie veškerých jiných podkladů nejlépe v měřítku 1 : 100 (projekt domu, pohledy, inženýrské sítě, oplocení apod.) dodá majitel.
»   První konzultace probíhá po vypracování skic. Případné připomínky zapracujeme do další fáze řešení.
»   Po této fázi, která řešila celkové rozvržení zahrady a jejích prvků následuje konzultace týkající se rostlinného materiálu.
»   V další etapě se projekt dopracuje do požadované hloubky.


FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

Studie
Studie zobrazuje půdorysné členění pozemku, na němž mají jednotlivé prvky své grafické značení. Neřeší se zde konkrétní rostliny a jejich počet, ale pouze jejich uspořádání. Rozhoduje se o umístění ovocné zahrady, zeleninové zahrady, altánu, posezení, travnatých ploch, o jejich tvarech a proporcích. Ve studii se promítají přání a touhy majitele, rozvrženy tak, aby plnily praktický, estetický a osobitý záměr. Jednotlivá specifikace rostlin už je záležitostí osazovacího plánu. Ve studii je možno vypracovat více variant ve skicách, řešících nejen půdorys, ale i prostorové zobrazení. Z těchto variant si majitel jednu vybere a ta se dále detailněji rozpracuje. Na základě studie lze také vypracovat orientační propočet.
Další přílohou projektové dokumentace mohou být perspektivní pohledy.

Perspektivní pohled
Slouží zákazníkovi k lepšímu vnímání a pochopení celkového prostoru ve výškovém a barevném pojetí. Spousta detailů, hlavně výškových je dobře patrná a lépe se porozumí i hloubce daného prostoru. Na studii navazuje osazovací plán.


Osazovací plán
Osazovací plán zobrazuje půdorysné členění pozemku, řeší jednotlivé konkrétní rostliny a jejich počet. Každá rostlina má své pořadové číslo a počet kusů. Někdy bývají součástí osazovacího plánu při složitějších úpravách i řezy. Na základě osazovacího plánu lze vypracovat konečný, tedy podrobný rozpočet zahrady.
Další přílohou projektové dokumentace je Technická zpráva.


Technická zpráva
Obsahuje všechny potřebné údaje o řešené lokalitě. Dále údaje o investorovi a projektantovi, důvody, které vedly projektanta k předloženému návrhu, výběr rostlin, jejich ošetřování, etapy výsadby atd. Vše, co nebylo zachyceno na plánech, se sdělí v technické zprávě.

Rozpočet
Obsahuje rozpis jednotlivých prací a materiálu a jejich cenovou kalkulaci.

Inventarizace dřevin
Pokud má řešený pozemek nějakou stávající zeleň, je zpravidla nutné provést inventarizaci dřevin a stávající rostliny začlenit do návrhu. Jednotlivé dřeviny jsou ohodnoceny, zda ponechat, odstranit, prořezat, přesadit. Jsou navržena pěstební opatření do dalších let.


→ PŘEHLED A FOTODOKUMENTACE PROJEKTŮ ZDE